6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA METNİ

Sayın Veri Sahibi,

Değirmiçem Mh. İmam Hüseyin İncioğlu Cd. No:38/A Şehitkamil/GAZİANTEP (Uğur Mumcu Parkı Karşısı, Muhtar Atmaz Cami Yanı) adresinde mukim, LG Yetkili Servis (“Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır.)’nda tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak; Kişisel Verinin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarılabileceğini belirtir, bu kapsamda şirketimiz ve tedarikçileri, danışmanları, hissedarları ile sınırlı olmak üzere Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

Kişisel verileriniz ilgili mevzuat kapsamında açık rıza vermeniz halinde; kişisel verileriniz herhangi bir 3 kişiye veya kuruma aktarılmayacaktır.
Şirket’in uhdesinde bulunan kişisel verileriniz açık rızanızı almadan, öncelikli olarak ;
a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
d)Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e)Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g)Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
hallerine dayanarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ‘’Kişisel Veri İşleme Şartları’’ kapsamında işlenmektedir. Ancak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince ‘’Veri İşleme Şartları’’na dayanılamaması halinde, Veri Sahibi’nin açık rızası gerekeceğinden dolayı aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;


Kimlik Verilerinin İşlenme Amaçları:

• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi


İletişim Verilerinin İşlenme Amaçları:

• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi


Veri Sorumlusu’nun Kimliği Ve İletişim Bilgileri

Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olan Şirket’e ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirket: LG Yetkili Servis

Adres: Değirmiçem Mh. İmam Hüseyin İncioğlu Cd. No:38/A Şehitkamil/GAZİANTEP (Uğur Mumcu Parkı Karşısı, Muhtar Atmaz Cami Yanı)


Yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, açık rıza vermem halinde hukuki anlam ve sonuçları hakkında bilgilendiğimi, herhangi bir etki altında kalmaksızın hür irademle tam olarak şu maddelere açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:


Kanun kapsamında sahip olduğum haklara ve Şirket’in kişisel veri işleme/koruma faaliyetlerine ilişkin olarak işbu metin ile bilgilendirildiğimi, Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı,


Elektronik ortamda tutulmakta olan verilerimin Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde, Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulmasını ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesini, kabul ettiğimi; İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından çalışanlarına, görevlilerine paylaşım yapılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederim.


Yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen konuda açık rızanız yok ise, bizimle iletişime geçebilmek için; “Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri” başlıklı kısmında yer alan iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.


Veri Sorumlusu Ticari Unvanı:

LG Yetkili Servis


Firma Adresi:

Değirmiçem Mh. İmam Hüseyin İncioğlu Cd. No:38/A Şehitkamil/GAZİANTEP (Uğur Mumcu Parkı Karşısı, Muhtar Atmaz Cami Yanı)